Disclaimer

De website (http://polismap.aon.nl) wordt beheerd door Aon Groep Nederland b.v. ("Aon"). De volgende voorwaarden zijn hierop van toepassing.

Door deze website alsmede de daarop aangeboden informatie te bekijken en/of te gebruiken, verklaart u zich als gebruiker akkoord met de inhoud van deze voorwaarden. Bij tegenstrijdigheden tussen de specifieke (algemene) voorwaarden van producten en/of diensten van Aon en deze voorwaarden, zijn de specifieke (algemene) voorwaarden van de betreffende producten en/of diensten doorslaggevend. Indien u deze voorwaarden schendt, kan Aon naar eigen goeddunken uw toegang tot deze website intrekken en weigeren u verdere toegang tot de site te verlenen.

De toegang tot deze website wordt u gratis verleend zonder enige verplichting van Aon tenzij deze uitdrukkelijk worden vermeld. Aon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiend uit of verband houdend met deze website.

Gebruik van de website
Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, kan Aon geen garantie geven dat de informatie actueel, juist, volkomen is en/of blijft. Aon geeft evenmin een garantie voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van deze website.

U krijgt een automatisch door de computer gegenereerd antwoord als u gegevens via de website heeft verstuurd. Voorgaande houdt niet in dat Aon kan instaan voor de volledigheid en/of juistheid van de door u verstrekte gegevens op welke wijze dan ook.

Aon beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en kan derhalve niet instaan voor gebruik van (informatie op deze) website vanuit andere landen dan Nederland. U draagt als gebruiker zelf de verantwoording voor het controleren van de juistheid, volledigheid en/of bruikbaarheid van de informatie die op de site beschikbaar is.

Het is niet toegestaan om deze website zodanig te gebruiken dat dit gebruik andere gebruikers van de site stoort of het functioneren van de website in gevaar wordt gebracht. Voorts is het niet toegestaan om de website zodanig te gebruiken dat het (de inhoud van) de website of onderliggende software aantast. Deze website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

Informatie e.d. van derden
Op deze website kan worden verwezen naar informatie, producten en/of diensten van derden al dan niet door middel van hyperlinks aan andere websites. Een link is uitsluitend bedoeld voor uw gemak en derhalve niet onderzocht op juistheid, volledigheid, actualiteit door Aon. Iedere aansprakelijkheid ter zake van door derden aangeboden informatie wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

In deze website kunnen koppelingen zijn opgenomen naar andere websites. Aon heeft geen controle over die sites. Aon aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid of anderszins van de inhoud van of de veiligheid van enige activiteit verricht op andere dergelijke sites. Uw gebruik van dergelijke sites komt geheel voor uw risico.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Aon aanvaardt geen aansprakelijkheden voor schade als gevolg van het gebruik (of enige verhindering tot gebruik) van de website.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle huidige en toekomstige auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten die verband houden met deze website berusten bij Aon en haar licentiegevers. U verwerft geen rechten op de website anders dan het beperkte recht de website te gebruiken conform deze voorwaarden. U stemt ermee in de eigendomsrechten van Aon en haar licentiegevers te beschermen en Aon onverwijld schriftelijk in kennis te stellen (zie onderstaande adresgegevens) zodra u zich bewust wordt van ongeoorloofde toegang tot de website of enig gebruik daarvan dat de eigendomsrechten schendt.

Het is slechts voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik of voor het niet-commerciële gebruik van uw organisatie toegestaan informatie uit en de inhoud van deze website te printen en/of te downloaden. Het is niet toegestaan het geheel of een deel van deze website of de inhoud daarvan te koop aan te bieden of via ongeacht welk medium te verkopen of te distribueren. Het is niet toegestaan een deel van de website beschikbaar te maken als deel van een andere website, hetzij door opname als hyperlink op internet hetzij anderszins, tenzij u daarvoor een schriftelijke toestemming hebt van Aon. Het is niet toegestaan de naam Aon op enigerlei wijze te gebruiken of het merk Aon op enigerlei wijze te misbruiken; een dergelijk ongeoorloofd gebruik of misbruik wordt uitsluitend naar het oordeel van Aon vastgesteld.

Deze website mag niet worden gebruikt voor bij wet verboden doeleinden en u stemt er in het bijzonder mee in dat u niets zult verzenden, gebruiken, kopiëren, posten of laten posten dat lasterlijk of obsceen is of dat grof of onfatsoenlijk is of in strijd met de privacy van enig individu. U stemt ermee in geen ongevraagd promotie- of reclamemateriaal, "spam" of soortgelijke materialen te verzenden, of volumineuze berichten te verzenden die de werking van deze website of de beschikbaarheid van deze website voor andere bezoekers kunnen belemmeren. In geval van beschadiging van de website en/of daarmee verbonden servers/netwerken/overige hardware of beschadiging en/of verlies van software en/of gegevens veroorzaakt door bezoekers van de website, behoudt Aon zich het recht voor de aldus ontstane schade op de veroorzaker hiervan te verhalen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en de zich aldaar gevende personen. De (inhoud van de) website en deze disclaimer worden beheerst door Nederlands recht. De rechtbank te Rotterdam zal bij uitsluiting bevoegd zijn kennis te nemen van eventuele geschillen.

Wijzigingen
U erkent en verleent Aon hierdoor toestemming om de door u verstrekte gegevens door te geven aan zorgvuldig geselecteerde ondernemingen en/of de informatie voor marketingdoeleinden kan worden gebruikt. Indien u ons informatie over uzelf hebt verstrekt en een kopie van deze informatie wenst of indien u wilt dat wij de informatie corrigeren of verwijderen, kunt u contact met ons opnemen op onderstaand adres. Indien er sprake mocht zijn van verwerking van persoonsgegevens, zal Aon zich conformeren aan de relevant wetgeving zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Aon accepteert geen aansprakelijkheid voor het verloren gaan of beschadigen van informatie veroorzaakt door ongeautoriseerde toegang van derden tot deze website.

Indien u toegang krijgt tot enig deel van de website van Aon, wordt u geacht van het bovenstaande kennis te hebben genomen. Eventuele vragen in verband met deze website of met betrekking tot Aon kunnen worden gericht aan info@aon.nl of u kunt ons schrijven op het volgende adres: Aon Groep Nederland, Postbus 518, 3000 AM Rotterdam

© Copyright Aon Groep Nederland b.v. 2008